Menu Close

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest formular este întocmit în baza Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic și durata prelucrării, drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea unor astfel de date.

Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se va face de către

Esența acordului o reprezintă colaborarea dintre Operator si Imputernicit în vederea oferirii de servicii de finantare conform scopurilor (i), (ii),(iii),(iv) și (v) detaliate mai jos.

Imputernicitul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal constând în, dar fără a se limita la:

– Date Personale de identificare ale clientilor, date privind contractantul și/sau beneficiarii contractului de leasing/credit: Nume, Prenume, Adresa, CNP, Cetățenia, Datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail precizate de către persoana vizată), starea civilă, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere, semnătura olografă sau electronică extinsă, date biometrice;

– Date financiare: informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din  alte surse;

– Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările      audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Imputernicitului, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center,   adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiile Imputernicitului).

– Date privind obiectul asigurării: informațiile privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, după caz, funcția/ocupația, hobby-uri, informațiile incluse în documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului pentru care se solicită ofertă de asigurare și în alte documente puse la dispoziție de către Persoana Vizată pentru evaluarea riscului;

– Date financiare: informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din  alte surse;

– Date cu caracter personal privind sănătatea: date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, precum și cele colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat);

– Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările      audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Împuternicitului, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din call-center,   adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiile Împuternicitului).

Scopurile pentru care prelucrăm datele personale sunt:

  • identificarea nevoilor de finantare ale Clientului, inclusiv posibilitatea de a fi co-platitor/garant
  • Prezentarea ofertelor de creditare ale bancilor si institutiilor financiare nebancare (denumite in continuare in mod colectiv “Institutii Financiare”) cu care Societatea are incheiate contracte de colaborare, pentru a da posibilitatea Clientului sa aleaga solutia de creditare potrivita
  • Asigurarea suportului necesar in vederea intocmirii de catre Client a documentatiei solicitata de Institutiile financiare in vederea acordarii creditului
  • Asigurarea suportului necesar in relatia cu Institutia financiara pana la solutionarea cererii de creditare

(v) “Scop Comunicări Comerciale” – transmiterea de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoțiile, produsele și serviciile oferite de către Societate.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz:

– Contractul de leasing/credit la care persoana vizată este parte sau cererea expresă a persoanei vizate pentru a  obține o ofertă de leasing/credit prin intermediul Societății;

– Îndeplinirea obligațiilor legale de către Societate;

– Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății în contextul desfășurării obiectului de activitate;

– Consimțământul  persoanei  vizate pentru marketing și/sau pentru prelucrarea unor date sensibile și/sau profiling.

– Datele cu caracter personal pot fi transferate, în funcție de tipurile de finantare  pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: notari, executori judecatorești, avocați, institutii de credit, institutii financiare nebancare, agentii de credit, societăţi de asigurare şi reasigurare, brokeri de asigurare pentru întocmirea polițelor de asigurare, brokeri de intermediere imobiliară, evaluatori, firme de curierat, societăți de arhivare/stocare documente, societati comerciale cu activitati de inmatriculare a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing/credit autorități de stat, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT și de call-center, dealeri auto, etc).

– Datele vor fi stocate/arhivate de către Societate astfel:

– Datele cu caracter personal necesare procesarii solicitarii de finantare pe o durata de 5 ani de la data solcitarii, în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, sau pe o durata de 5 ani de la incetarea relatiei contractuale daca a existat sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră;

– Datele cu caracter personal din cuprinsul contractului de finantare pe tot parcursul perioadei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe o perioada de 10 ani

Vă informăm ca aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră,  Imputernicit si Operator: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimțământul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul de a vă opune prelucrării, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ, Dreptul de a depune o plângere la Societate, la Imputernicit, Operator sau la ANSPDCP, Dreptul de a va adresa în justiție.

Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de finantare  prin Safety Leasing SRL, ne  transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective și să obțineți acordul   acesteia în cazurile aplicate, în termen de maxim 1 lună de la data furnizării datelor cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Societatea prin intermediul următoarelor modalități: (i) depunerea unei cereri scrise datate și semnate în orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea următorului link: www.safetyleasing.ro, secțiunea ”Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsecțiunea ”cereri”, (iii) la adresa de e-mail: dpo@safetyleasing.ro sau (iv) prin poștă la adresa poștală de la sediul Societății menționate mai sus.